025-k个一组翻转链表

Description

给出一个链表,每 k 个节点一组进行翻转,并返回翻转后的链表。 k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 k 的整数倍,那么将最后剩余节点保持原有顺序。

说明 : 你的算法只能使用常数的额外空间。 你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际的进行节点交换。

Example
给定这个链表:1->2->3->4->5

当 k = 2 时,应当返回: 2->1->4->3->5

当 k = 3 时,应当返回: 3->2->1->4->5
Solution
type ListNode struct {
  Val int
  Next *ListNode
}

func reverseKGroup(head *ListNode, k int) *ListNode {
  if k <= 0 {
    return head
  }
  pre,end,next := reverseNode(head,k)
  for next != nil {
    end.Next,end,next = reverseNode(next,k)
  }
  return pre
}

func lenNode(head *ListNode)int {
  count := 0
  node := head
  for node!= nil{
    count++
    node = node.Next
  }
  return count
}


func reverseNode(head *ListNode,k int)(pre*ListNode,end *ListNode,next *ListNode) {
  if lenNode(head) < k {
    return head,nil,nil
  }
  i := 0
  //翻转,头变尾巴
  end = head
  for head != nil && i < k {
    next = head.Next
    head.Next = pre
    pre = head
    head = next
    i ++
  }
  end.Next = next
  return
}

leetCode地址